عنوان : برگزاری مجمع دینی اداره آموزش و پرورش در دبیرستان آئین روشن نور 

تاريخ: 02/11/1398

برگزاری مجمع درس معارف اداره آموزش و پرورش منطقه 1 - هم اکنون در مدرسه - دوشنبه 18 آذر 98